Adatvédelmi tájékoztató

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európa Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet; a továbbiakban: GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján a Klára Botond E.V. (nyilvántartási szám: 55096227, Adószám: 56449422-1-33, KSH szám: 56449422-8559-231-01) (a továbbiakban: Szolgáltató vagy Adatkezelő) jelen dokumentumban tájékoztatja Önt a https://www.eduking.hu weboldal (a továbbiakban: weboldal) üzemeltetése és a weboldalon a Felhasználók számára nyújtott szolgáltatások során történő személyes adatok kezeléséről.

 

 1. BEVEZETŐ ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

A Szolgáltató számára kiemelten fontos a weboldal felhasználói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a felhasználók önrendelkezési jogának biztosítása. A Szolgáltató ezért elkötelezte magát a mindenkori adatvédelmi jogszabályok betartásáért.

 

Jelen adatkezelési tájékoztató elválaszthatatlan részét képezi a Szolgáltató által weboldalon közzétett Általános Szerződési Feltételeknek (ÁSZF).

 

 

 1. SZEMÉLYES ADATOKKAL KAPCSOLATOS FOGALMAK

 

 

Adatfeldolgozó: az a természetes személy vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatot kezel.

 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy azok összesség, így a gyűjtés, rögzítés rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

Adatkezelő: az a természetes személy vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljai és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki követlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy test, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

 • SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK ALAPELVEI

 

A Szolgáltató adatkezelése során mindenkor az alábbi alapelvek figyelembevételével jár el, és megtesz mindent annak céljából, hogy az adatkezelés elveinek való megfelelését igazolni tudja:

 • A Szolgáltató személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint a Felhasználó számára átláthatóan végzi („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”).
 • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azok nem kezelhetőek a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”).
 • A személyes adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek, relevánsak, és csak a szükséges mértékre korlátozódnak („adattakarékosság”).
 • A személyes adatoknak, pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. A Szolgálgató minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek („pontosság”).
 • A Szolgáltató a személyes adatok tárolását olyan formában teszi, amely a Felhasználó azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak külön jogszabályban foglaltak alapján kerülhet sor („korlátozott tárolhatóság”).
 • A Szolgáltató a személyes adatok kezelését oly módon végzi, hogy a megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is („integritás és bizalmas jelleg”).

 

 1. SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL KEZEL ADATOK KÖRE, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA

 

A Szolgáltató adatkezelőnek minősül az alábbi táblázatban felsorolt adatok tekintetében. A táblázat tartalmazza az egyes kezelt adatok adatkezelésének célját, jogalapját, illetve az adatkezelés időtartamát.

 

 

Szolgáltató által kezelt személyes adat

 

Adatkezelés célja

 

Adatkezelés jogalapja

 

Adatkezelés időtartama

A Felhasználó IP címe

A weboldal és az informatikai rendszer védelme

GDPR 6. cikk (1) f) pont – Az Adatkezelő érdekeinek érvényesítésére vonatkozó jogos érdeke alapján.

A weboldal utolsó látogatásától számított legfeljebb 60 nap.

A regisztrált Felhasználó e-mail címe

A Felhasználó egyedi azonosítása a weboldalon elérhető szolgáltatás igénybevételéhez

GDPR 6. cikk (1) b) – A szerződés megkötéséhez, illetve teljesítéséhez szükséges személyes adatkezelés

A felhasználói fiók törlésének időpontjáig.

A regisztrált Felhasználó számlázási adatai

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv.tv.) szerinti könyvviteli szabályoknak való megfelelés.

GDPR 6. cikk (1) c) pont – Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez

A Számv.tv. 169. § (2) bek. alapján a Szerződés teljes megőrzési ideje alatt. Vagyis a

 

 

 1. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE, TÁROLÁSA

 

 

A Felhasználó személyes adatainak kezelője a weboldal szolgáltatásainak igénybevételekor a Szolgáltató.  A kezelt személyes adatok egy részét a Szolgáltató a saját szerverein tárolja, mási részét pedig a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló harmadik fél tárol.

 

A Szolgáltató az adatkezeléssel, adattovábbítással, tárolással összefüggő részletes tájékoztatását az alábbi táblázatban foglalta össze.

 

 

 

 

 

IP cím

Név

E-mail cím

Számlázási adatok

Bankkártya adatok

Szolgáltató

X

X

X

Szerver szolgáltató, weboldal fejlesztő

 

 

X

 

 

X

 

X

 

Billingo zrt.

X

X

Stripe

X

X

 

     Jelmagyarázat:

                X Fizikailag adattárolás történik.

                X Fizikailag adattárolás nem történik, de az adatokhoz hozzáfér.

                 ▬ Az adatokat nem tárolja és nem is fér hozzá.

 

 

A Szolgáltató hatáskörén kívül kezelt adatok köre:

 

 • A Felhasználó számlázási adataival kapcsolatosan, ezen adatok jogszabályi előírásra történő tárolását és a Szolgáltató számára hozzáférés biztosítását harmadik fél a Billingo technologies Zrt. (székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet., Cg.szám: 01-10-140802) végzi. Az elektronikus számlázó rendszerről további részletek érhetőek el a következő linkre kattintva https://www.billingo.hu

 

 • A Felhasználó általi bankkártyával történő fizetésnél megadott kártyaadatok kezelője nem a Szolgáltató, hanem a Stripe Inc. Székhely: 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103 USA Regisztrációsszám: 4675506, telefon: +1 888 963 8955, e-mail: support@stripe.com

Adatfeldolgozás célja: Bankkártyás fizetési tranzakciók lebonyolítása. A Stripe szolgáltatással történő fizetésről további részletek érhetőek el a következő linkre kattintva: https://stripe.com/en-hu.

 

A Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait harmadik kívülálló személy részére a jelen tájékoztatóban foglaltakon kívül csak és kizárólag jogszabály vagy hatósági kötelezés alapján teszi hozzáférhetővé.

 

 1. ANONIM LÁTOGATÓAZONOSÍTÓK (ÚN. SÜTIK) HASZNÁLATA ÉS ADATOK GYŰJTÉSE

 

 

Az anonim látogatóazonosítók, azaz angolul az ún. „cookie”, magyarul „Süti” használatáról (a továbbiakban: cookie) a következőket szükséges tudni. A cookie-k olyan fájlok vagy adatcsomagok, amely a Felhasználó internetképes készülékén (így például számítógépen, okos telefonon, táblagépen, stb.) tárolódnak el, amikor a Felhasználó ellátogat a weboldalra.

Egy süti általában tartalmazza a webhely nevét, időtartamát, és az értékét, ami általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám.

 

A Szolgáltató azért használ weboldalán cookie-kat, hogy a látogatói/regisztrált felhasználók számára a lehető legjobb felhasználói élmény nyújtsa.

 

A weboldalon elérhető cookie-k:

 

 1. Technikai cookie-k: olyan apró adatcsomagok a Felhasználó internetképes készülékén, amelyek segítik a weboldal működését. Ezek ahhoz szükségesek, hogy a Szolgáltató a Felhasználónak egy modern, gyors, felhasználóbarát weboldalt tudjon biztosítani.

 

 1. Funkcionális cookie-k: lehetővé tesznek egyedi beállítások elmentését, ezáltal egy személyesebb online tapasztalatot nyújtanak a Felhasználónak. Ilyen például megjegyzi milyen állapotban hagyta el a Felhasználó legutóbb az oldalt, így ha újra ellátogat a weboldalra, mindent pontosan ugyanúgy és ugyanott talál a Felhasználó, mint ahogy utóbb hagyta.

 

 1. Analitikus cookie-k: különböző felhasználói szokások megismerésére használható. Segít abban, hogy a web fejlesztők lássák a weboldalon mi az, ami működik és mi az, ami nem. Információt adhat például arról, hogy a felhasználó (látogató) mennyi időt tölt el a weboldalon, hogyan használják a weboldal egyes funkcióit, figyelemmel tudják kísérni a hibaüzeneteket. Ennek megfelelően lehetséges a felhasználói igények szerint fejleszteni a weboldalt.

 

 

 • WEBOLDALON ELÉRHETŐ UTALÁS, UGRÓPONT (LINK)

 

A weboldalon található utalás, ugrópont, mely más szolgáltató által fenntartott oldalra mutat, amelyre kattintva a Felhasználó egy, a Szolgáltatótól független weboldalra kerülnek át, ahol Szolgáltató nem rendelkezik befolyással a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra.

 

 

 • A FELHASZNÁLÓ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

 

 

 • A Felhasználó kérheti a Szolgáltatótól:

 

 • a saját magára vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 • a személyes adatainak helyesbítését, valamint
 • a személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy kezelésének korlátozását.

 

 • A Felhasználó joggyakorlásának általános a szabályai

 

A Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 1 hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelme alapján megtett intézkedésekről. Amennyiben a kérelem összetettsége és a kérelmek száma indokolja ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Szolgáltató a késedelem indokainak megjelölésével tájékoztatja a Felhasználót a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül. Amennyiben a Felhasználó kérelme e-mailen érkezett, a Szolgáltató a tájékoztatását elsődlegesen e-mailen adja meg, kivéve a Felhasználó ettől eltérő rendelkezése esetén.

 

 • Panasz, jogérvényesítés, kártérítés

 

A Felhasználó a személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához jogosult panasszal fordulni. (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Tel: +36 1 391-1400, Fax: +36 1 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal elérhetőség: www.naih.hu). Hatóság honlapján további információk érhetőek el az eljárásukat illetően: https://naih.hu/uegyfelszolgalat,–kapcsolat.html

 

A Felhasználó a jogainak megsértése esetén a Szolgáltatóval szemben végső soron bírósághoz is fordulhat. A bíróság ez esetben soron kívül jár el. A bírósági eljárás során a Szolgáltató köteles bizonyítani az adatkezelésének jogszerűségét.

Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni. A Szolgáltató mentesül a kártérítési felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. A Szolgáltatónak ez esetben nem kell megtérítenie a kárnak azon részét, amely a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

 

 1. KAPCSOLATFELVÉTEL

 

Amennyiben a weboldal felhasználójaként Önnek a jelen tájékoztatóban foglaltakon túl kérdése, problémája merülne fel, vagy a tájékoztatóban foglalt valamely rendelkezés nem, vagy nem teljesen egyértelmű, ezért azzal kapcsolatosan észrevétele van, vagy magyarázatra szorulna, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Szolgáltató adatvédelmi tisztségviselőjével:

 

Szolgáltató neve:

Klára Botond E.V.

Adatvédelmi tisztviselő:

Klára Botond E.V.

E-mail cím:

hello@eduking.com

Telefonszám:

+36 30 384 1128

 

 

 1. A JELEN TÁJÉKOZTATÓBAN SZEREPLŐ, SZOLGÁLTATÓVAL SZERZŐDÖTT PARTNEREK

 

 

 • Szerver és domain szolgáltatója: Sybell Informatika Kft.

Székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 7./b. II. em. 206.

Adószáma: 25859502-2-42

 

 • Weboldal fejlesztője: SePro Solutions Bt

Székhely: 3933 Olaszliszka, Szent István út 104.

Adószáma: 28839723-1-05

 

 • Számlázó program üzemeltetője: Billingo technologies Zrt.

Cégjegyzék szám: 01-10-140802

Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet

Weboldal: https://www.billingo.hu

 

 • Online fizetési szolgáltató: Stripe Inc.

Székhely: 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103 USA Regisztrációsszám: 4675506

Telefon: +1 888 963 8955

E-mail: support@stripe.com

Weboldal: https://stripe.com/en-hu

Budapest, 2022.11.28.